Важно

Координационен   съвет  и семинар на тема:"Работна заплата" 29/30  септември  2017г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

От ХІ конгрес на Асоциация на демократичните синдикати

Уважаеми     Дами  и    Господа,

Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/  25 год. е на терена на синдикализма.        

Ние се издържаме само от членски внос. Плащаме си наем, данък и всички консумативи. Съществуваме без държавна субсидия и държавна обгриженост и не тежим на държавата.

Създала се е една нездрава конкуренция между двата национално представителни синдиката /КНСБ и КТ „Подкрепа”/ и нашия синдикат. Двата т.нар. мастодонта грубо и безцеремонно пренебрегват и незачитат нашите организации по места в предприятията в нарушение на чл. 49, ал.1 от КТ и  Конституцията на Република България.

         Всяка  наша синдикална организация участва в преговори за Колективен трудов договор/КТД/ като се легитимира с удостоверение. Отстояваме правата на нашите членове и в същото време трябва да доказваме, че ние не сме по различни от тях и се чудим защо го правим: те ли не знаят Кодекса на труда/КТ/  чл.51а  и Конституцията на Република България чл.6, чл.12 или ние някъде сбъркахме. Националната представителност на синдикатите е качествен критерий, който е единствено от значение за участие в Националния тристранен съвет към МТСП и дава право на националното ръководство на съответната организация да бъде страна по браншов (отраслови) или общински колективен трудов договор. Националната представителност не се изисква на ниво предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на КТ. АДС всяка година провежда конгрес и се отчита пред членове си както е предвидено в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а национално представителните синдикати не правят това. За това считаме:  крайно необходимо е да се приеме общовалиден Закон за синдикатите

        Имаме синдикални членове, които работят в държавни и общински фирми с различно образование, но   получават еднакво  заплащане.Защо ли? За това:

-      Настояваме да се направи промяна за минимална работна заплата/МРЗ/ за всяка степен на обучение  - основно, средно, висше във всеки бранш. Нека това бъде ясно на всеки един, които иска  да знае какво ще получи когато учи. Това, ако се случи ще намали поне малко и сивата икономика в държавата, която се шири в частните фирми и унижава трудещите се.

От делегатите на XI конгрес  

22.04.2017г - гр.София

 

аседанието включва лекция на тема „Основни понятия в трудовото право”.

Актуално

 Какво предлагаме ние от АДС?
Приемаме нови членове и формираме синдикални организации работещи
във всички отрасли на страната
Юридическа защита
Социално и солидарно подпомагане
Борба срещу уволненията
Контрол върху спазване на КТД
Повишаване на образователното равнище на синдикалните членове
Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодателя
Безусловна валидност на КТД и споразумения на ниво работодател/работник
Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуски, обезщетения, допълнителни възнаграждения
Безплатна трудово-правна и консултантска помощ
Информираност по условията на труд, финанси, закони и нормативна документация
Повишаване на трудовата квалификация и специализация
Стимулиране на младите хора

  Контакти

ул. "Сердика " 21,  София 1202

тел.: (+359 2) 980 66 65

iskrenova@ads-sofia.com; draganova@ads-sofia.com